Zen Coaching

Principen i Zen Coaching är att leva här och nu, att notera, tillåta och fullt erfara stunden som den är. Uppleva livet fullt ut här och nu med nyfikenhet och närvaro. Leva genom livet med den bästa versionen av dig själv – med en djup känsla av frihet, tillit, glädje och en inre styrka.

Med fokus på vår djupaste potential

Zen Coaching är en utvecklingsorienterad coaching process som fokuserar på den innersta kärnan i varje individ – den evigt levande essensen i oss alla där vår fullaste potential finns.

Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsningar ser vi i Zen Coachingen kriser som en möjlighet till personlig utveckling och att vi i alla problem finner fröet till mognad och djupare kontakt med oss själva. Zen Coachingen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att bemöta de utmaningar som dyker upp på vägen i empati och nyfikenhet, utvecklas och stärks vi som individer och upplever en djupare inre tillfredsställelse med livet.

Empatisk lyssnande

Att helt och fullt bli lyssnad är läkande i sig.

När någon verkligen lyssnar, med nyfikenhet, empatiskt och med en icke-dömande attityd, kan det hända att man säger det man inte trodde att man visste, eller skulle säga.

Att bara få dela utan att få några som helst kommentarer tillbaka kan ge en otrolig känsla av frihet. En känsla av att bli verkligen bli sedd och hörd i det man delar, samt de uttalade orden som man hållit kanske inom sig länge, upplevs av många som en otroligt läkande process.

Vad är Zen Coaching?

Zen står för meditation, medvetenhet, närvaro, ett mera avkopplad tillfredställd varande.

Zen Coaching är skapad och utlärd av Kåre Landfald sedan 2006, och är mycket inspirerad av läror som A H Almaas, Buddhism, Gestalt Therapy, Family Constellation, Voice Dialogue, The author of ‘Face to face with Fears’ Krishnananda, Non Violent Communication, Focusing technique, samt av andra coachingorienterade läror som Awakening Coaching and Co-active Coaching.

Zen Coaching ett kraftfullt förhållningssätt till livet, med en uppsättning förståelser och principer för hur vi kan stödja oss själva och andra att komma hem till vår sanna natur, till vår fullaste potential, med våra inre  grundläggande styrkor, och leva livet genom det. Hur vi kan leva mer i vår sanning och frihet och med mindre dessa begränsande ‘borden’ och ‘måsten’ och andra falska begränsande troföreställningar vi tagit på oss under våra liv.

Utgångspunkten för Zen Coaching ligger i vår naturliga önskan att vara fullt den vi i grund och botten är – att vara den äkta, fria och levande versionen av oss själva. Som coachningssätt förenar det fokuset på att nå yttre mål, med ett djupare inre fokus än vad som normalt finns inom coaching.

The approach is built upon basic mindfulness principles, or conscious presence. It is also based on an exploration of limiting beliefs, and on our true inner resources. The main method is the practice of inquiry – an inner, focused exploration based on specific questions and a supporting listening practice.

The ‘goal’ of Zen Coaching is achievable right here, right now – simply by noticing, allowing and fully experience our experience in this moment. There is no need to wait, no need to seek fulfillment in the future. Fulfillment, ease and wisdom is the essence of whatever experience we are having right here, right now.

 

“Zen Coaching is to live here and now. To simply notice, to fully experience what is present, allow, and to relax into being with the existing experience”

 

The main purpose in Zen Coaching is for us as coaches, to support, guide and to encourage the client to come back ‘home’ into themselves, into their true inner resource, into the depth of who they truly are deeply within. To discover, to recognize their true potential here in life.
To Empower others into the real, and the best version of themselves!

To discover one’s true inner resources, the inner funfamental strengths such as Courage, Freedom, Strength, Stability, Power, Love, Creativity, and Joy.

“How amazing wouldn’t the Life tend to be if you lived throughout
Your life more with these qualitiees
being present in daily basis?”

The purpose of Zen Coaching is also to support others coming to a recognition that the they are already whole, resourceful and content in their precious lives.
Through this recognition others become less identified with mental positions and negative judgments of ourselves and others, and more free to live in strength, peace and positive contribution to ourselves and others. Life tends to feel way more ALIVE, exciting, and truly deeply meaningful!

To awaken to a Life of Presence and Purpose

De 5 principerna av Zen Coaching

  • Att stödja andra att komma hem till sig själva
  • att hjälpa andra genom att ‘inte hjälpa’
  • att lyssna från vår innersta intuition med kärlek och tillåtande närvaro
  • empatisk kontakt till andra samt att ha en flexibel attityd
  • Erfaren, skicklig och intuitiv handlande av det som sker i stunden

Viljan som drivkraft

I Zen Coachingen är det viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den.

Zen Coachingen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja, den innersta friheten och uppmuntrar dig att agera utifrån den. Nyckeln till ett hälsosamt liv är en känsla av meningsfullhet och självkontakt. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt.

Zen Coachingen erbjuder dig metoder att finna meningen, syftet i ditt liv just nu, från den medvetna platsen inom dig som känns sann. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och längtan och skapa en egen handlingsplan för livet utifrån det. En andlingsplan som känns meningsfull att följa.

“Zen Coaching är mer än en psykologisk arbetsmetod, det är en livsattityd,
ett varsamt sätt att närma sig helheten i en själv.”